فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقد مه 91
روش تحقیق 91
جامعه آماری 91
نمونه وروش نمونه گیری 92
ابزار جمع آوری داده ها 93
روایی و پایایی پرسشنامه 94

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 95

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه 97
داده های جمعیت شناختی 97
تحلیل توصیفی داده ها 102
تحلیل استنباطی داده ها 107
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق 128
بحث و نتیجه گیری 129
پیشنهادات 130
محدودیت ها 131
پیوست ها
پرسشنا مه 133
منابع فارسی 138
منابع انگلیسی 142
مجوز ورود به کلیه مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 آموزش وپرورش 143
دستورالعل اجرایی مدارس هیات امنایی به امضای وزیرمربوطه 144

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید